Szukaj
Infolinia 509114063
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

1. Definicje

Pojęciom używanym w Regulaminie nadaje się następujące definicje:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Konto Klienta - indywidualny profil zakładany przez Klienta służący do robienia zakupów w Sklepie, w którym zapisane są dane dotyczące Klienta; Konto Klienta nie jest niezbędne do składania Zamówień i przeglądania asortymentu Sklepu;

 3. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. Przedsiębiorca – Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;

 5. Sprzedawca – Katarzyna Jakimiuk, Zagruszany 28, 16-060 Zabłudów, NIP:7191524780, REGON:389120464 ;

 6. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.tullale.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia i za pośrednictwem którego świadczone są mu usługi drogą elektroniczną;

 7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów;

 8. Produkt – produkty prezentowane w Sklepie przeznaczone do nabycia dla Klientów; Produktem są wyłącznie produkty fizyczne; Sprzedawca nie oferuje w sprzedaży treści cyfrowych zdefiniowanych w art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta;

 9. Operator płatności - podmiot trzeci, niezależny od Sprzedawcy, pośredniczący przy realizacji płatności przelewem bankowym lub kartą płatniczą;

 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);

 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu oraz wyrażające zgodę na cenę sprzedaży;

 15. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.tullale.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.

 3. Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu;

 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych takich jak: dostęp do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej oraz posiadanie przeglądarki internetowej Google Chrome (wersja (•) lub wyższa), Safari (wersja (•) lub wyższa), Mozilla Firefox (wersja (•) lub wyższa) lub Opera (wersja (•) lub wyższa).

 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz zapisać jego treść, sporządzić wydruk lub utrwalić w inny sposób.

3. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Korzystając ze Sklepu Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca wykonuje na jego rzecz usługi świadczone drogą elektroniczną. Wchodząc na witrynę Sklepu Klient ma możliwość utworzenia konta, skorzystania z formularza zamówienia, formularza kontaktowego, zapisu na newsletter, zapoznania się z polityką prywatności. Za usługę świadczoną drogą elektroniczną rozumie się także umożliwienie zawarcia Umowy sprzedaży bez względu na to, czy faktycznie do niej dojdzie i bez względu na to czy Klient zakłada Konto Klienta w Sklepie.

 2. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość założenia w Sklepie Konta Klienta. Założenie Konta Klienta jest dobrowolne i nieodpłatne. Dla dokonywania zakupów w Sklepie nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta, chyba że Zamówienie dotyczy treści cyfrowych udostępnianych wyłącznie za pomocą Konta Klienta.

 3. W celu utworzenia Konta Klienta należy wybrać pole “Załóż Konto” w trakcie przeglądania witryny Sklepu. Po wciśnięciu tego przycisku Klient będzie obowiązany podać następujące dane: imię, nazwisko i adres e-mail, a także zaznaczyć check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i polityką prywatności oraz akceptację jego treści. Klient odpowiada za poprawność i prawdziwość podanych danych. Klient wprowadza też hasło, którego zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim. Po zatwierdzeniu tych danych na podany adres e-mail wysyłana jest wiadomość w celu potwierdzenia założenia Konta Klienta. Po dokonaniu poprawnej weryfikacji Konto Klienta zostaje utworzone.

 4. Logowanie do Konta Klienta odbywa się przez podanie adresu e-mail oraz ustawionego hasła dostępu. W przypadku zapomnienia lub utraty hasła istnieje możliwość jego zresetowania przez wybranie odpowiedniego przycisku na stronie logowania. W takiej sytuacji wysyłana jest wiadomość na adres e-mail służący do logowania z tymczasowym hasłem, które służy do jednorazowego logowania celem zmiany hasła.

 5. Klient ma prawo w każdym czasie usunąć swoje Konto Klienta przez wybranie odpowiedniego przycisku na swoim profilu, gdy jest zalogowany. Usunięcie konta powoduje bezpowrotną utratę historii Zamówień.

 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

 7. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych Sklepu, Klient może zgłaszać mailowo pod adresem sklep@tullale.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 9. Klient zobowiązany jest do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Sprzedawca ma prawo do zablokowania oraz usunięcia Konta Klienta, w przypadku gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności punktu 3. ustęp 10., a także przez podanie nieprawdziwych danych uniemożliwiających jego identyfikację. W takiej sytuacji Klient otrzymuje stosowne powiadomienie na podany przy rejestracji adres e-mail i ma prawo odwołać się od tej decyzji w trybie postępowania reklamacyjnego.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na www.tullale.pl, dokonać wyboru Produktu lub Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 3. Wybór zamawianych przez Klienta Produktów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Po kliknięciu „Zamawiam i płacę” nie jest możliwa zmiana Zamówienia.

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.

 8. Nie jest dopuszczalne w ramach jednej umowy sprzedaży żeby Kupujący występował jako Przedsiębiorca-Konsument oraz jako osoba niekorzystająca z uprawnień konsumenckich. Klient chcący dokonać zakupu mieszanego powinien osobno dokonać zakupów o charakterze zawodowym oraz nieposiadających tego charakteru.

 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4 ust. 7.

 10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz jego ogólnych warunków następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 11. Jeżeli Klient złożył Zamówienie przez pomyłkę lub chce anulować zamówienie przed jego doręczeniem, powinien poinformować o tym niezwłocznie w wiadomości e-mail pod adresem: sklep@tullale.pl.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia Klienta z uzasadnionego i ważnego powodu, w tym między innymi w następujących sytuacjach:

 1. Produkt jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;

 2. Produkt jest uszkodzony;

 3. wystąpił błąd synchronizacji stanów magazynowych;

 4. dane rozliczeniowe Klienta są niepoprawne lub niemożliwe do weryfikacji;

 5. zamówienie Klienta zostało oznaczone przez systemy bezpieczeństwa Sprzedawcy jako nietypowe zamówienie lub zamówienie podatne na nadużycie;

 6. jeżeli Klient nie opłaci zamówienia w ciągu 14 dni od potwierdzenia zamówienia;

 7. Sprzedawcy nie udało się raz dostarczyć zamówienia pod wskazany przez Klienta adres.

5. Dostawa

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku, gdy adresem dostawy jest miejsce poza Rzeczpospolitą Polską Klient zobowiązany jest odebrać Produkt od Sprzedawcy i ponieść związane z tym koszty.

 2. Termin realizacji dostawy wynosi od 7 do 10 Dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 3. Produkt zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników lub operatorów pocztowych wybranych w toku składania oferty zakupu przez Klienta.

 4. Na termin realizacji dostawy Produktu składa się:

 1. czas realizacji zamówienia (czas ten liczony jest od momentu złożenia zamówienia do momentu przekazania towaru przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu i obejmuje m.in. kompletowanie Produktu, wystawienie dokumentu sprzedaży, ewentualną zapłatę ceny, spakowanie paczki i przygotowanie Produktu do wysyłki; czas realizacji zamówienia nie obejmuje natomiast czasu dostawy przesyłki po przekazaniu jej przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu,

 2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia Produktu.

6. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 2. Ceny Produktów w Sklepie mogą ulegać okresowym zmianom. Zmianie nie mogą ulec ceny Produkt ów po potwierdzeniu ich zamówienia przez Klienta.

 3. Płatność dokonywana jest:

 1. za pośrednictwem serwisów do natychmiastowych płatności internetowych obsługiwanych przez Operatorów Płatności, wówczas Klient przekierowany zostaje na właściwą stronę internetową dedykowaną do płatności on-line lub

 2. za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego na numer rachunku wskazany przez Sprzedawcę; przy wyborze tej metody płatności Klient w tytule przelewu zobowiązany jest podać numer zamówienia;

 

7. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą – Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Klient ma wówczas prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Zamówienia.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie dokumentowej - wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sklep@tullale.pl lub w formie pisemnej przez oświadczenie wysłane na adres Sprzedawcy: Zagruszany 28, 16-060 Zabłudów.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.

 4. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Nie jest to jednak obowiązkowe.

 6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

8. Skutki odstąpienia od umowy

 1. Gdy Klient odstępuje od Umowy sprzedaży, zobowiązany jest zwrócić Produkt Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

 2. Zwracany Produkt powinien być w stanie nienaruszonym, z wyjątkiem ingerencji niezbędnej do zbadania cech, charakteru i funkcjonowania Produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta, Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, w ramach ceny sprzedaży, a w tym koszty dostawy Produktów do Klienta. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę Produktu.

 4. Sprzedawca nie ponosi kosztów przesyłki zwracanych przez Klienta Produktów. Klient nie może dokonać zwrotu Produktów wysyłając je „za pobraniem”. W takiej sytuacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Produktu.

 5. Zwrot płatności przez Sprzedawcę dokonywany jest w taki sam sposób, w jaki dokonał płatności Klient w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu zwrotu płatności.

9. Reklamacje dotyczące Produktów

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5565 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Rękojmia wobec Klientów będących Przedsiębiorcami i Przedsiębiorcami - Konsumentami zostaje wyłączona w oparciu o art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 3. Sprzedawca nie jest producentem Produktów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio do Producenta.

 4. Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sklep@tullale.pl lub drogą tradycyjną na adres Sprzedawcy: Katarzyna Jakimiuk. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

 5. Konsument, składający reklamację z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produktna adres Sklepu: Katarzyna Jakimiuk, Zagruszany 28, 16-060 Zabłudów.

 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 1. nazwę/imię i nazwisko Klienta;

 2. numer zamówienia;

 3. uzasadnienie reklamacji;

 4. oczekiwania Klienta wobec Sprzedawcy;

 5. w przypadku Przedsiębiorcy – Konsumenta także oświadczenie o braku zawodowego charakteru dokonanego przez Przedsiębiorcę – Klienta zakupu;

 6. dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, jeśli Produkt jest uszkodzony, Klient powinien przesłać dodatkowo jego zdjęcia, ale nie jest to obowiązkowe.

10. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 2. Konsument może także zwrócić się z prośbą o poradę dotyczącą zakupów w Sklepie do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. W takiej sytuacji zobowiązuje się poinformować o wprowadzanych zmianach przynajmniej na siedem dni przed ich wejściem w życie.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl